Bản sắc văn hóa & phong trào Đại học Thành Đô

12/04/2018

Bản sắc văn hóa của Đại học Thành Đô được khái quát trong hai từ: Hòa Hợp. Đó là sự hòa hợp của các đặc trưng văn hóa... Hoạt động phong trào tại Đại học Thành Đô được tổ chức thường niên nhằm phát huy truyền thống, tăng cường gắn kết giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường....

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ