Đại học Thành Đô tham gia tập huấn Giáo dục Quốc phòng An ninh

06/08/2019

Từ ngày 27/07-02/08/2019 tại Trường ĐHTDTT Đà Nẵng, số 44, đường Dũng sỹ Thanh khê, Q. Thanh khê, TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn Ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn Giáo dục Quốc phòng An ninh (GDQP&AN), Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy GDQP&AN  cho 138 trung tâm, khoa GDQP&AN trong cả nước.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên GDQP&AN, trọng tâm của đợt tập huấn này là phổ biến chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học với nội dung là sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thạc sĩ Vũ Công Tuyên tại Hội nghị Tập Huấn

Một số nội dung sửa đổi dự kiến như sau: Chương trình GDQP&AN trong trường Trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết.

STT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận

1

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

45

41

4

2

Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh

30

24

6

3

Học phần III: Quân sự chung

30

12

18

4

Học phần IV: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và chiến thuật

60

10

50

 

Cộng

165

87

78

Dự báo tiến trình thực hiện

- Khoảng cuối tháng 08/2019, nội dung thông tư sửa đổi, bổ sung sẽ đưa lên mạng để lấy ý kiến rộng rãi.

- Khoảng tháng 11/2019, ban hành thông tư và gửi đến các đơn vị, giáo trình đồng thời sẽ ban hành theo Thông tư sửa đổi, bổ sung.

- Từ tháng 01/2020 các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện.

Nội dung báo cáo chi tiết tại đây (Link to file full)

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ