Chuẩn đầu ra trình độ kỹ sư công nghệ, dược sĩ và cử nhân Đại học, Cao đẳng chính quy

22/10/2018

Chuẩn đầu ra trình độ kỹ sư Công nghệ, Dược sĩ và Cử nhân Đại học, Cao đẳng chính quy


Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ kỹ sư Công nghệ, Dược sĩ và Cử nhân đại học chính quy, cao đẳng chính quy.

Điều 2. Chuẩn đầu ra được áp dụng để đánh giá trình độ sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Thành Đô.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 217/QĐ-ĐHTĐ ngày 20/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô về ban hành chuẩn đầu ra. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chi tiết Quyết định:

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ