[DTN] Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

07/09/2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/TĐTN-TCKT ngày 23/01/2019 của Ban chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Thành đoàn Hà Nội năm 2019;

- Căn cứ điều kiện thực tế của Đoàn Thanh niên Nhà trường, được sự đồng ý nhất trí của Chi ủy - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường xây dựng kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp;

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới;

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do Đại hội đề ra;

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Đại học Thành Đô lần thứ II và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội;

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V phải được tổ chức trên tinh thần dân chủ, theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong xây dựng văn kiện đại hội;

 - Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ;

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Các cấp bộ Đoàn phát động phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ sở đoàn trước, trong và sau Đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022;

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị và Nhà trường;

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội Đoàn các cấp

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trong nhiệm kỳ mới;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô và dự thảo văn kiện đại hội đoàn cấp trên trực tiếp;

- Bầu Ban Chấp hành đoàn khóa mới, bầu bí thư trực tiếp tại đại hội (nếu có);

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên.

2. Đối với hội nghị đại biểu đoàn các cấp

- Sơ kết việc thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm tổ chức hội nghị;

- Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đoàn trong thời gian tiếp theo, nhằm phù hợp với thực tiễn và định hướng, chỉ đạo của đoàn cấp trên và cấp ủy;

- Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đoàn (nếu có).

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Dự thảo văn kiện

Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Đoàn Trường và các yêu cầu cụ thể trong hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua;

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới;

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn đương nhiệm;

- Nghị quyết đại hội.

Văn kiện đại hội đoàn các cấp phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt quan điểm chỉ đạo, định hướng chung của Ban thường vụ Đoàn trường, đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng.

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội

Trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội của cấp triệu tập đại hội và cấp trên, các cấp bộ đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ đoàn, các nhà khoa học trẻ, các ban, ngành, đoàn thể về văn kiện của đại hội các cấp.

V. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CẤP TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; Xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết đại hội; Báo cáo việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành và dự thảo nghị quyết đại hội;

- Xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư; đề án ủy ban kiểm tra và nhân sự chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (nếu có);

- Phân bổ đại biểu cho các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo việc bầu cử đại biểu đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định;

- Chuẩn bị và cung cấp báo cáo, tài liệu liên quan về tình hình đại biểu, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu cho đoàn chủ tịch và ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Xây dựng nội dung, chương trình đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí … phục vụ đại hội;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội thông qua các tiểu ban: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền và Hậu cần.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở đơn vị.

1. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn.

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Xác định độ tuổi tham gia cơ sở đoàn các cấp và các chức danh được tính theo năm, lấy thời điểm tính là năm 2019. Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động báo cáo cấp ủy, Ban lãnh đạo đơn vị, rà soát, bổ sung nguồn nhân sự quy hoạch cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo độ tuổi bình quân Ban Chấp hành theo quy định sau đây:

- Cấp Chi đoàn: Bình quân dưới 28 tuổi;

- Cấp Liên chi đoàn: Bình quân dưới 28 tuổi;

- Cấp Trường: Bình quân dưới 29 tuổi.

3. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành

a. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở:

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu bí thư, nếu cần thiết có thể bầu thêm 01 phó bí thư;

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có bí thư và 01 phó bí thư;

b. Liên chi đoàn: Ban Chấp hành Liên chi đoàn có số lượng từ 03 đến 11 ủy viên và không nhiều hơn số lượng ủy viên ban chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp. Trường hợp liên chi đoàn có từ 09 ủy viên ban chấp hành trở lên có thể bầu ban thường vụ gồm: bí thứ, 01 phó bí thư và 01 ủy viên ban thường vụ.

c. Đoàn trường: Ban Chấp hành Đoàn trường có 15 ủy viên; Ban thường vụ có 05 ủy viên. Trong Ban thường vụ có bí thư và 02 phó bí thư.

d. Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh phó bí thư ở các cấp nên có số dư.

e. Ban Chấp hành đoàn các cấp được xây dựng trên nguyên tắc số lượng hợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội điểm cấp Chi đoàn: Hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

- Đại hội điểm cấp Liên chi đoàn: Hoàn thành trước ngày 15/10/2019

Giao Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm cáp Chi đoàn, Liên Chi đoàn để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

VIII. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội Chi đoàn: Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2019

- Đại hội Liên Chi đoàn: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/10/2019

- Đại hội Đoàn trường: Không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/12/2019. Thời gian dự kiến:

+ Sáng ngày 21/12/2019: Đại hội Phiên thứ nhất

+ Chiều ngày 21/12/2019: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ nhất.

+ Sáng ngày 22/12/2019: Đại hội phiên thứ hai

+ Địa điểm: Hội trường tầng 8 - Nhà C; Trường Đại học Thành Đô; Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội.

IX. CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ ĐOÀN CÁC CẤP

1. Số lượng đại biểu:

          - Chi đoàn cơ sở: Tổ chức đại hội đoàn viên;

          - Liên chi đoàn cơ sở dưới 120 đoàn viên: Tổ chức đại hội đoàn viên;

          - Liên chi đoàn cơ sở từ 120 đoàn viên trở lên: Tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu

          - Đoàn Trường: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập 120 đại biểu

2. Thành phần đại biểu:

 a, Chi đoàn, Liên chi đoàn: Đại biểu khách mời (Ban chấp hành Đoàn trường, Tổ

công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Thành Đô năm 2019, Ban lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm, Ban thường vụ Đoàn cơ sở các thời kỳ) và Đại biểu chính thức

b, Đoàn Trường:

- Đại biểu khách mời: dự kiến là 40 đại biểu gồm:

+ Lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội;

+ Lãnh đạo Chi ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu Nhà trường;

+ Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Viện, Trung tâm trong Nhà trường;

+ Đại diện Công Đoàn trường;

+ Ban Thường vụ Đoàn Trường Đai học Thành Đô các thời kỳ;

+ Đại diện Ban Thường vụ Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng;

+ Đại diện Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở đoàn kết nghĩa.

- Đại biểu chính thức: 120 đại biểu, bao gồm:

+ Đại biểu đương nhiên;

+ Đại biểu do đại hội, hội nghị cấp dưới bầu lên theo phân bổ của ban chấp hành Đoàn trường (có thông báo phân bổ cụ thể riêng).

+ Đại biểu chỉ định;

+ Đại biểu dự khuyết.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường giao Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham mưu Chỉ thị của Ban thường vụ Chi ủy Trường lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022;

- Hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022;

- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu Ban của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022; Thành lập các tổ công tác rà soát công tác cán bộ và theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này;

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V;

- Xây dựng các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa V và lấy ý kiến rộng rãi tại các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hoàn thiện trình Ban Chấp hành để Ban Chấp hành Đại hội lần thứ V thông qua;

- Ban hành văn bản triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022;

Trong quá trình chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V nếu có vấn đề phát sinh, thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành giao Ban thường vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn trường tại phiên họp gần nhất.

2. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc

- Các Liên chi đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc và đề án tổ chức đại hội ở cấp mình; thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội (đoàn cơ sở quy mô đoàn viên nhỏ có thể thành lập các bộ phận hoặc tổ giúp việc);

- Tham mưu, báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với Lãnh đạo đơn vị và Ban thường vụ Đoàn Trường. Khi được Ban Thường vụ Đoàn trường đồng ý thì mới tiến hành đại hội;

- Ban Chấp hành Liên chi đoàn chọn một số chi đoàn cấp dưới để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm. Đối với tổ chức cơ sở đoàn còn yếu kém, cần tập trung củng cố, kiện toàn trước khi tiến hành đại hội;

Căn cứ Kế hoạch này, Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức đại hội đoàn các cấp của đơn vị đảm bảo các nội dung trên và nguyên tắc của Điều lệ Đoàn./.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Thành Đô năm 2019 (Chi tiết xem tại đây!)

QUYẾT ĐỊNH Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 (Chi tiết xem tại đây!)

 

                       

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ